top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, aby Vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány. Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Správce osobních údajů

CTIBOR LEGAL v.o.s., advokátní kancelář

Václavské náměstí 2132/47

110 00 Praha

 IČO: 17851165

Účel zpracování osobních údajů

Účel, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, je poskytování právních služeb a služeb souvisejících, např. školení nebo zasílání newsletterů.

Právní základ zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely

Základním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Dalším důvodem je plnění zákonných povinností, především vyplývajících ze zákona o advokacii, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti (AML), zákona o archivnictví a spisové službě nebo daňových zákonů.

Zpracovávané osobní údaje

Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu). V odůvodněných případech také tzv. citlivé osobní údaje.

Lokalizační údaje – zejména: IP adresy, informace o použitém zařízení, návštěva webových stránek (cookies).

Předání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně u nás, dále pak u poskytovatelů ITC, daňových a podobných služeb, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. 

Máte právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné.

Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“).

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež byly poskytnuty. 

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

Máte právo vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění případného nezákonného stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Máte právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z uvedených účelů odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván a zaslat jej na naši adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Přezkum

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz).

Zabezpečení osobních údajů 

Používáme bezpečnostní opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom zajistili ochranu a zachovali bezpečnost, integritu a dostupnost osobních údajů.

Doba 

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo poskytnutí souhlasu. Vaše osobní údaje budeme také uchovávat po dobu stanovenou jednotlivými zákony. 

Změny

Tyto zásady můžeme změnit. Pokud to bude potřebné nebo nezbytné, budeme Vás o změnách informovat anebo Vás požádáme o souhlas. 

Poslední aktualizace: 1.3.2023.

bottom of page