top of page

Nová směrnice NIS 2 nabyla účinnosti.

Aktualizováno: 14. 4. 2023

Navazuje na své předchůdce a zároveň rozšiřuje počet povinných subjektů, jakož i rozsah povinností. Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (směrnice NIS 2) nabyla 16. ledna 2023 účinnosti.

Nabytím účinnosti směrnice vznikla povinnost členským státům směrnic NIS 2 implementovat do svého právního řádu. Členské státy musí tuto povinnost splnit nejpozději do 17. října 2024.Návrh zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Změny, které směrnice NIS 2 přináší jsou natolik zásadní, že NÚKIB k tomuto úkolu přistoupil přípravou zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek, které předložil veřejnosti k připomínkám a diskuzi.

Jde o první návrh ze strany NÚKIB zpracovaný krátce po oficiálním vydání směrnice NIS 2. Lze očekávat, že se návrhy předpisů budou měnit, ať již na základě připomínek veřejnosti, tak v rámci standardního legislativního procesu.


Stěžejní změny v regulaci

Rozšíření počtu povinných osob

odhady hovoří nejméně o 6 000 soukromých i státních organizací, a to jednak rozšířením regulovaných odvětví (např. odvětví odpadového hospodářství), dále rozšířením stávajících regulovaných odvětví o nové regulované služby (např. stávající odvětví digitální infrastruktury o nové regulované služby cloud computingu), a nebo změnou způsobu identifikace povinných osob (kdy primárním kritériem pro zařazení do regulace bude velikost organizace).


Povinné vzdělávání vrcholového vedení a větší odpovědnost managementu za zajišťování kybernetické bezpečnosti

opatření v rámci kybernetické bezpečnosti budou schvalovat především statutární orgány. Ty také budou povinny dohlížet na jejich uplatňování a ponesou odpovědnost za neplnění povinností dotčeného povinného subjektu. Za účelem získání dostatečných znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti mají členové vedoucího orgánu pravidelně absolvovat školení.Regulovaný subjekt (“Poskytovatel regulované služby”)

Primárním způsobem stanovení, jestli soukromý nebo veřejný subjekt spadá pod regulaci směrnice NIS2, resp. nového zákona o kybernetické bezpečnosti, je (až na výjimky jako např. datová centra) současné splnění dvou kritérií:

Organizace poskytuje alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice, a

zároveň je středním nebo velkým podnikem, tedy zaměstnává 50 a více zaměstnanců, nebo dosahuje ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR (zhruba 250 milionů CZK).


Hlavní cíl regulace kybernetické bezpečnosti

Hlavním cílem přijetí směrnice NIS 2 je dosáhnout toho, aby důležité subjekty zaváděly preventivní kroky k posílení své kybernetické bezpečnosti. Tento požadavek je reprezentovaný povinností zavádět tzv. bezpečnostní opatření (např. implementací nebo aktualizací ISMS nebo SOC).

Směrnice NIS 2 pracuje s dvěma režimy povinných osob - “important” a “essential”, čemuž korespondují dva režimy povinností dle návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a sice režim nižších povinností dopadající na osoby v režimu “important” a režim vyšších povinností dopadající na osoby v režimu “essential”. Z těchto dvou režimů pak vyplývá okruh organizačních, právních a technických bezpečnostních opatření, které budou muset povinné osoby zavést a dodržovat.


Comments


bottom of page